Page 10 - Karriere Troms

Basic HTML Version

prosjekt tl fordypning, bidrar derfor tl riktge utdannings- og yrkesvalg hos ungdom, øker gjennomføringen i
videregående opplæring og hindrer frafall.
Nettressurs
:
Tromsø kommune
Grunnskolen i Tromsø omfater p.t. 35 enheter som har ansvar for ordinær grunnskoleopplæring, i tllegg tl
voksenopplæringa som har grunnskoleopplæring for voksne. Skolene befnner seg både i sentrum og i distrik-
tet, og det er stor variasjon i skolestørrelse målt i antall elever. Hver skole ledes av en enhetsleder/rektor, som
i noen tlfeller har ansvar for fere skoler og barnehagedrif.
Som skoleeier har Tromsø kommune ansvar for faget utdanningsvalg i grunnskolene i Tromsø kommune. For
å kunne gi et godt opplæringstlbud i faget, er både kommunen som skoleeier og hver enkelt skole avhengig
av et godt samarbeid med de videregående skolene i regionen, og lokalt arbeids- og næringsliv.
Nettressurs
:
NHO Troms og UE Troms
NHO Troms og UE Troms ønsker å bidra tl at elever får større innsikt i næringslivets rolle som verdiskaper og
gi de et bedre grunnlag for yrkes- og utdanningsvalg. Partnerskapsavtaler mellom skole og bedrif baseres på
et langsiktg og forpliktende samarbeid med klart defnerte mål for begge parter. For å realisere intensjonene
i læreplanene brukes Partnerskapsavtale, som kan inneholde ulike samarbeidsopplegg som skal gi elvene
større innsikt i arbeids- og næringslivsspørsmål. NHO Troms og UE Troms kan bidra med å være døråpnere
mot bedrif, og tlretelegge for innhold i avtalen.
Eksempler på samarbeidsformer:
• Bedrifsrepresentanter som forelesere
• Forberedte bedrifsbesøk
• Programmer i regi av Ungt Entreprenørskap
• Utplasseringsordninger
• Jobbskygging
• Hospitering
• Deltakelse på kurs i regi av samarbeidspartner
• Bedrifsrepresentant som fast mentor og/eller inspirator for skolens elevbedrif
• Andre samarbeidsformer
Kontaktpersoner
: NHO Troms Ann-Kristn Edvardsen og UE Troms Line Bjørkli.
Nettressurs
:
og