Page 16 - Karriere Troms

Basic HTML Version

Om videregående opplæring og arbeidsliv
K-06 Kompetansemål - Eleven skal kunne:
• Beskrive de ulike utdanningsprogrammene i videregående opplæring.
• Forklare forskjellen på strukturen for studieforberedende utdanningsprogram og yrkesfaglige utdan-
ningsprogram, og samtale om hvordan disse kan gi ulike karrieremuligheter.
• Vurdere arbeidsmulighetene innenfor noen valgte utdanningsprogram og yrker.
Lokale læringsmål Aktiviteter og metoder Tverrfaglighet Ressurser
Kjenne hovedtrekk ved
arbeids- og næringslivet i
kommunen
Kjenne noen utvalgte
bedrifer og insttusjoner
i kommunen.
Etablere elevbedrif: UE –
Elevbedrif
UE – Se mulighetene
NHO – Bedrifsinvolvering
Næringslivet rundt deg, NHO
SAF
NO
MAT
KUH
(M&H, MUS,
KRØ)
Kjenne navnet på alle ut-
danningsprogrammene
i vgs, og kjenne noen
karri-eremuligheter de
ulike gir.
Netsøk
Min utviklingsplan
Presentasjon av rådgiver/
UV-lærer
Besøk av elever og/eller
lærer fra VGS som orienterer
om utdanningsprogram
Besøk av opplæringskontor
Alle fag
Vite hva hovedforskjel-
len mellom studie-
forberedende- og
yrkesforberedende
utdanningsprogram
Lage digitale oversikter eller
presentasjoner over de to
hovedløpene av utdannings-
program
NO
Få kjennskap tl hva
en yrkesaktv jobber
med, hvilke yrker er
representert på denne
arbeidsplassen og hvilke
utdanningsprogram som
fører tl disse
Se sammenhengen mel-
lom læring på skolen og
hvilke kunnskaper og
ferdigheter som forven-
tes i yrkeslivet
Jobbskygging – UE variant
for 9. trinn. Sammen med
en ukjent, fokus på yrket og
arbeidsopp-gavene
Utplassering i arbeidslivet
(PRYO)
Besøk av en representant fra
en bedrif eller opplæringsk-
ontor på skolen
SAF
9. trinn