Page 19 - Karriere Troms

Basic HTML Version

Om egne valg
K-06 Kompetansemål - Eleven skal kunne:
• Refektere over og presentere utdanninger og yrker i forhold tl egne interesser og forutsetninger.
• Vurdere videre valg av utdanning og yrke basert på erfaringer fra utprøvingen.
Lokale læringsmål Aktiviteter og metoder Tverrfaglighet Ressurser
Kunne sete opp en kar-
riereplan og refektere
rundt denne.
Arbeid med karrieremappa
Utarbeide karriereplan 2
Få individuell veiledning med
karriereveileder/rådgiver/
kontaktlærer
Arbeid med refeksjonsop-
pgaver i karrieremappa
Refektere over sammenhen-
gen utdanning, utdanning og
økonomi - UE – Økonomi og
karrierevalg
NO
SAF
MAT
Bli klar over egne inter-
esser og egenskaper.
Få økt bevissthet om
eget utdannings- og
yrkesvalg
Interessetester
Arbeid med refeksjonsopp-
gaver i karrieremappa
NO
SAF
Kunne skrive en informa-
tv CV
Jobbe med krav tl CV
NO
Læreverk for norskfaget
Kunne skrive en
jobbsøknad
Jobbe med krav tl en god
jobbsøknad
NO
Læreverk for norskfaget
Være godt forberedt på
å delta i et jobbintervju
som arbeidstaker
Praktsk utprøving av jobb-
intervju, gjerne sammen
med en bedrifsrepresentant
Bearbeide erfaringer fra
utprøving i forhold tl
egne valg
UE – Se mulighetene
Rapportere eter utplasser-
ing
Arbeid med oppgaver i
karriere-mappa knytet tl
utplassering.
NO
SAF