Page 20 - Karriere Troms

Basic HTML Version

10. trinn
Om videregående opplæring og arbeidsliv
K-06 Kompetansemål - Eleven skal kunne:
• Beskrive de ulike utdanningsprogrammene i videregående opplæring.
• Forklare forskjellen på strukturen for studieforberedende utdanningsprogram og yrkesfaglige utdan-
ningsprogram, og samtale om hvordan disse kan gi ulike karrieremuligheter.
• Vurdere arbeidsmulighetene innenfor noen valgte utdanningsprogram og yrker.
Lokale læringsmål Aktiviteter og metoder Tverrfaglighet Ressurser
Kunne beskrive og sam-
tale om de ulike utdan-
ningsprogrammene i vgs,
og kjenne karrieremu-
lighetene de ulike gir.
Fordypning i utvalgte utdan-
ningsprogram (1 tl 3 pro-
grammer)
VGS-elever presenterer
utdanningsprogram på besøk
i grunnskolen
Jobbe med oppgaver fra
VG1-nivå i utvalgte utdan-
ningsprogram
Forberede besøk på utdan-
ningsmesse
Besøk på utdanningsmessa
– lokal messe og nasjonal
messe
Eterarbeid messebesøk, inkl.
evaluering
Alle fag
Bli kjent med noen utval-
gte bedrifer/yrker
Besøk av en representant fra
en bedrif eller opplærings-
kontor på skolen
“Duken”: Spennende yrker
i framtdens næringsliv.
Samarbeid med opplærings-
kontor.
UE – Gründercamp
Skafe seg informasjon om
bedrifenes bidrag tl lokal-
samfunnet: NHO – Sam-
funnsregnskap: Bedrifers
bidrag tl samfunnet
SAF
NO
MATKUH
(M&H, MUS,
KRØ)
NHO og opplæringskon-
torene
Bli bevisst på framtdsu-
tsiktene i ulike yrker
UE – Økonomi og karriere-
valg
Finne prognoser/framtd-
sutsikter for ulike bransjer/
yrker
NO
SAF
MAT