Page 21 - Karriere Troms

Basic HTML Version

Utprøving av utdanningsprogram
K-06 Kompetansemål - Eleven skal kunne:
• Planlegge, gjennomføre og dokumentere aktviteter og arbeidsoppgaver knytet tl kompetansemål fra
valgte utdanningsprogram i videregående opplæring.
Lokale læringsmål Aktiviteter og metoder Tverrfaglighet Ressurser
Bli kjent med et utvalgt
utdanningsprogram i
videregående opplæring
gjennom praktsk erfar-
ing
Gjøre valg av utdanningspro-
gram for hospitering/kurs i
vgs
Delta på hospitering/kurs i
vgs
Delta på hospitering/kurs i
UH-sektoren
Eterarbeid eter utprøving:
evaluering og refeksjon
Gjennomføre UEs 10. trinns-
variant av Jobbskygging –
følge en elev i vgs gjennom
tre vanlige skoledager
Alle fag