Page 26 - Karriere Troms

Basic HTML Version

Vedlegg 2
Kort om relevante undervisningsopplegg fra UE (Ungt
Entreprenørskap)
UEs programmer trener entreprenørskap i praksis og er et verktøy for å gi elevene en praktsk tlnærming tl
å velge ret utdanning. Programmene er tverrfaglig retet og gir elevene muligheter tl å se bruksområder for
fag i et fremtdig yrke og/eller i en fremtdig bedrif/næring/fagområde. Programmene stmulerer også elev-
enes evne tl å ta egne valg basert på egne erfaringer, samt å takle motgang dersom valget de gjorde slo feil.
Programmene gir også elevene økt kunnskap om og kontakt med lokalsamfunn og arbeids- og samfunnsliv
som igjen gir et bedre grunnlag for valg av utdanning og yrke.
Mer om kobling mellom UE’s programmer og utdanningsvalg:
Alle programmene tl UE har aktviteter der elevene får trene på de grunnleggende ferdighetene i faget ut-
danningsvalg og de andre fagene som har tverrfaglig relevans. På UEs netsider kan man lese mer om dete
under beskrivelsen av forankring av programmene i læreplanen (K-06).
Programmer
Gründercamp
Gründercamp er en treningsleir i kreatvitet, samarbeid og nyskaping. Elevene får et reelt oppdrag med en
defnert problemstlling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tdsrom. Oppdraget blir git
av en bedrif eller organisasjon fra privat eller ofentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper på
3–6 elever og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gite kriterier.
Økonomi og karrierevalg
Hvert menneske er unikt, og alle har forskjellige interesser, ferdigheter og verdier. Det er viktg å gjøre bevis-
ste utdannings- og karrierevalg. Gjennom rollespill og virkelighetsnære case erfarer de at valgene de gjør får
konsekvenser for framtdig karriere. I tllegg gir programmet elevene nytg kunnskap om personlig økonomi
knytet tl bank- og forsikringsordninger. Programmet gjennomføres med en ekstern veileder fra Sparebank1
Nord - Norge.
Jobbskygging (fotølging)
På ungdomstrinnet står elevene foran store valg. De skal om ikke lenge inn på videregående utdanning før de
eter hvert fnner sin plass i et framtdig arbeidsliv. For å gi dem et godt grunnlag å foreta slike valg på er det
viktg å skape møteplasser der elevene får førstehånds kjennskap tl noen alternatver. Det er det Jobbskyg-
ging gjør.