Page 27 - Karriere Troms

Basic HTML Version

Jobbskygging legger opp til for- og
etterarbeid for elevene på tre trinn:
• På 8. trinn skal elevene skygge et
familiemedlem eller en bekjent på
jobb. Dete vil for mange være det
første møtet med yrkeslivet, og da
er det trygt at de ledsages av en de
kjenner.
• På 9. trinn skygger eleven en arbeids-
taker som er ”fremmed”, men som
har et yrke eleven er interessert i.
• På 10. trinn skygger eleven en elev i
den videregående skole på et ut-
danningsprogram som eleven synes
virker interessant.
Den refeksjonen elevene gjør og den kunnskapen de tlegner seg gjennom Jobbskygging, gjør det naturlig å
legge programmet tl faget utdanningsvalg
Elevbedrif (EB)
Elevbedrif (EB) er et pedagogisk program hvor elever i ungdomsskolen erfarer hva det innebærer å starte,
drive og avvikle sin egen bedrif, med skolens lærere og andre, eksterne ressurspersoner som veiledere. I
seks faser går elevene gjennom prosessen fra etablering tl avvikling av elevbedrifen. Det pedagogiske res-
sursmateriellet er utarbeidet på bakgrunn av erfaringer fra mange skoler og består av en lærerveiledning
og netbaserte tps, øvelser, skjemaer og eksempler. Det er også laget en digital EB – løype som verktøy for
lærere og elever.
Se mulighetene!
Se mulighetene! er et program for idéutvikling og egner seg særlig godt som en oppstart for Elevbedrif.
Programmet er tverrfaglig og dekker kompetansemål i norsk, samfunnsfag, kunst og håndverk, naturfag og
utdanningsvalg. Elevene lærer om begrepet entreprenørskap, kreatv prosesser, markedsføring. Programmet
avslutes med en økt der elevene skal refektere over egne verdier, interesser og ferdigheter. Ressursmateriel-
let består av en lærerveiledning og diverse aktvitetsmateriell tl gjennomføringen.