Page 4 - Karriere Troms

Basic HTML Version

Rammeplanen, et dynamisk instrument
Rammeplanen skal bidra tl godt samarbeid mellom grunnskole, videregående skole og arbeids- og næringsliv
i et helhetlig utdanningsløp. Den er veiledende og må ses på som et dynamisk instrument. I arbeidet med den
lokale rammeplanen kan skolene bruke malen som fnnes som del to i dete dokumentet som utgangspunkt.
Det anbefales også at skolene utarbeider sit eget årshjul for aktvitetene i faget utdanningsvalg. Ansvaret
for faget ligger hos skoleeier, men forutsetning for at faget skal fungere godt er et nært samarbeid mellom
grunnskole, videregående skole og lokalt arbeids- og næringsliv.
Rammeplanen skal:
• Kvalitetssikre at alle elever i Troms får lik mulighet tl utdannings- og yrkesveiledning.
• Sørge for at elevene foretar kunnskapsbaserte valg og med dete bidra tl å redusere feilvalg og minske
frafall i videregående skole.
• Knyte grunnskole, videregående opplæring og arbeidsliv bedre sammen.
Den lokale rammeplanen består av to deler; Del 1 - Generell del og Del 2 - Mal lokal læreplan
Forankring
Planen er forankret i nasjonale og fylkeskommunale dokumenter
• Kunnskapsløfet
• Opplæringslovens §9, forskrif tl § 22-2 om Utdannings- og yrkesveiledning
• Mandat fra Karriere i Troms:
FORMÅL
Forberede ungdommene på neste steg i sin utdannings- og yrkeskarriere, få innsikt i og egen erfaring med
arbeidsmåter og metoder i videregående skole og i arbeidslivet.
MÅL
Utvikle en lokal rammeplan med tlpassede samarbeidsformer mellom skolenivåer og mellom skoleverk
og arbeidsliv knytet tl utdanningsvalg. Planen forankres i planverket, formål, involverte parter, red-
skaper og metoder, omfang av samarbeidet, evaluering, årshjul med mer.
TILTAK 1
Arbeidsgruppa skal vurdere nåværende praksis i faget utdanningsvalg. I tllegg tl å vurdere praksis på
egen skole skal gruppa se på det samarbeidet utdanningsvalg har hat knytet tl videregående skoler
(KUPP), bedrifer/opplæringskontorer (OK) mot arbeidspraksis og lokal utdanningsmesse. Gruppa må
hente inn og vurdere praksis i de andre regionene i fylket og andre plasser i landet.
Arbeidsgruppa skal foreslå alternatve måter å gjennomføre Utdanningsvalg på slik at intensjonen i faget
blir oppnådd. De må konkretsere opplegg hvor samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv, organisa-
sjoner og andre kan forsterke måloppnåelsen i faget. I prosjektet skal det drives forskning på den praksis
som er gjennomført av faget i Utdanningsvalg i vår region spesielt og fylket spesielt. Disse to gruppene
må ha nær kontakt.
Innledning