Page 5 - Karriere Troms

Basic HTML Version

Plakat
Utdanningsvalg skal:
• Være hele skolens ansvar
• Være tverrfaglig
• Være nedfelt i skolens planer
• Være en sammenhengende kjede av tltak gjennom hele skolelø-
pet
• Dokumenteres gjennom bruk av ei karrieremappe
• Sikre elevenes kompetanse i å foreta kunnskapsbaserte valg
Anbefalinger
• Entreprenørskap anbefales inkludert i faget utdanningsvalg.
• Utdanningsvalg skal foregå i netverk/samspill mellom grunns-
kole, videregående skole og arbeids- og næringsliv.
• Utdanningsvalg skal skje i samspill med hjemmet/foreldre.
Skoleeiers ansvar
Skoleeier skal legge tl rete for kompetanseheving av lærere som underviser i faget.
Den enkelte skoles ansvar
Utdanningsvalg er hele skolens ansvar. Den lokale rammeplanen forplikter den enkelte skole å utarbeide en
egen lokal læreplan. Ansvarsforhold og rolleavklaringer skal være en del av den lokale læreplanen.
Formål med faget Utdanningsvalg
• Utdanningsvalg skal bidra tl å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knyte grunnskole,
videregående opplæring og lokalt arbeids- og næringsliv bedre sammen.
• Eleven skal få anledning tl å prøve ut interesser og bli bevisst egne evner og anlegg som kan bidra tl at
han foretar kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke.
• Faget skal gi økt forståelse for arbeidslivets krav om kunnskap og kompetanse og bidra tl å skape grunn-
lag for entreprenørskap.
• Gjennom utdanningsvalg skal elevene få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter i ulike utdan-
ningsprogram i videregående opplæring og aktuelle yrker.
• Elevene skal gis mulighet tl praktsk aktvitet og fordypning i fag. Opplæringen i faget skal legge tl rete
for at den enkelte elev kan få prøve ut og refektere over sine valg.
Del 1: Generell del