Page 6 - Karriere Troms

Basic HTML Version

• Opplæringen skal hjelpe elevene tl å dokumentere sine kunnskaper og erfaringer.
• Opplæringen skal legge tl rete for bruk av hensiktsmessige arbeidsformer, både i skole og arbeidsliv, og
for bruk av ulike læringsarenaer som kan gi bred faglig tlnærming gjennom kontakt og samarbeid med
videregående skoler og arbeids- og næringsliv. Faget skal legge grunnlag for videre opplæring, arbeid og
livslang læring.
Strukturering i 3 hovedområder
Faget er strukturert i 3 hovedområder i løpet av 8. – 10. klassetrinn:
1. Om videregående opplæring og arbeidsliv (ca 20 %)
Omfater strukturen i videregående opplæring og innholdet i de forskjellige utdanningsprogrammene og
hvordan ulike utdannings- og karriereveier kan føre fram tl ulike yrker. I hovedområdet inngår kunnskap
om arbeidsmuligheter og framtdsutsikter, herunder lokalt arbeids- og næringsliv.
KOMPETANSEMÅL ETTER 10. ÅRSTRINN
• Beskrive de ulike utdanningsprogrammene i videregående opplæring.
• Forklare forskjellen på strukturen for studieforberedende utdanningsprogram og yrkesfaglige utdan-
ningsprogram, og samtale om hvordan disse kan gi ulike yrkes- og karrieremuligheter.
• Presentere lokalt arbeids- og næringsliv og vurdere arbeidsmulighetene innenfor noen valgte utdan-
ningsprogrammer.
2. Utprøving av utdanningsprogram (ca 60 %)
Omfater aktviteter forankret i kompetansemål i utdanningsprogram i videregående opplæring. Utprøv-
ing kan foregå både i skole og arbeidsliv og skal som hovedregel omfate minst to ulike utdanningspro-
gram.
KOMPETANSEMÅL ETTER 10. ÅRSTRINN
• Planlegge, gjennomføre og dokumentere aktviteter og arbeidsoppgaver knytet tl kompetansemål
fra valgte utdanningsprogram i videregående opplæring
3. Om egne valg (ca 20 %)
Omfater kartlegging og refeksjon over egne interesser og forutsetninger knytet tl eget utdannings- og
yrkesvalg.
KOMPETANSEMÅL ETTER 10. ÅRSTRINN
• Refektere over og presentere utdanninger og yrker i forhold tl egne interesser og forutsetninger