Page 7 - Karriere Troms

Basic HTML Version

Grunnleggende ferdigheter
De grunnleggende ferdighetene er integrert i kompetansemålene, der de bidrar tl utvikling av og er en del av
fagkompetansen.
I utdanningsvalg forstås grunnleggende ferdigheter slik:
• Å kunne utrykke seg muntlig i utdanningsvalg innebærer å kunne samtale om egne kunnskaper, fer-
digheter og interesser og gjøre rede for og argumentere for egne valg.
• Å kunne utrykke seg skriflig i utdanningsvalg innebærer å kunne skrive logg og dokumentere eget arbeid
i valgte utdanningsprogram.
• Å kunne lese i utdanningsvalg innebærer å kunne lese læreplaner fra ulike utdanningsprogram og å kunne
nytggjøre seg informasjon om fag, utdanninger og yrker. Videre innebærer det å kunne tolke tabeller og
grafske framstllinger knytet tl utdanning og arbeid.
• Å kunne regne i utdanningsvalg innebærer å kunne bruke, bearbeide og tolke relevant tallmateriale som
tabeller og grafer.
• Å kunne bruke digitale verktøy i utdanningsvalg innebærer å kunne fnne, velge ut, bearbeide, ta vare på
og presentere informasjon digitalt.
Timetall og organisering
Den enkelte skole må fnne en mest mulig hensiktsmessig måte å organisere faget på. Undervisninga kan pe-
riodiseres i hele eller halve dager for å gi rom for praktsk aktvitet og større feksibilitet i forhold tl samarbeid
med arbeidslivet, elevbedrif mm. Det kan være hensiktsmessig å starte med faget i 2. del av 8. klasse. Planen
skal gjenspeile tverrfaglighet.
Timetallet i utdanningsvalg er 113 tmer i 8. – 10. klasse (60 min). Konvertert tl enheter/tmer à 45 min. tls-
varer dete 151 tmer. Denne ressursen vil kunne utvides ved å utnyte tverrfaglighet. Dete synliggjøres i den
lokale læreplanen.