Page 8 - Karriere Troms

Basic HTML Version

Sentrale elementer i rammeplanen
Karrieremappa – dokumentasjon av elevens kompetanse
Det anbefales at den enkelte skole benyter digitale læringsressurser i faget. Karrieremappa skal følge eleven
gjennom opplæringsløpet.
Mappa kan inneholde:
• Logg over eget arbeid
• Arbeid med refeksjonsoppgaver knytet tl valg av utdanning og yrke
• Yrkes- og interessetester, og refeksjon omkring disse
• Arbeid med lokalt arbeids- og næringsliv med oppsummering og refeksjon
• Arbeid med entreprenørskap
• Arbeid med søkeprosessen tl videregående opplæring
• Individuell karriereplan for 8., 9. og 10 klassetrinn
• Søknad
• CV
Praktsk yrkesorientering - PRYO
Praksis fra yrkes-/arbeidslivet står sentralt i formål for faget:
“…gi økt forståelse for arbeidslivets krav om kunnskap og kompetanse…, …gi elevene erfaring med innhold,
oppgaver og arbeidsmåter i …….. aktuelle yrker.., …eleven kan få prøve ut og refektere over egne valg…,
...bred faglig tlnærming gjennom kontakt med arbeids- og næringsliv.”
Gjennomføring
Det vil være praktsk å gjennomføre PRYO i løpet av 9. klasse, noe som vil gi elevene god td tl refeksjon i
forhold tl valg og søknad tl videregående opplæring i 10. klasse.
Varighet
av PRYO vil variere og er opp tl
den enkelte skole.
Organisering og innhold bør være fleksibel og gi rom for lokale tilpasninger, f.eks.:
• Samtlige elever har yrkespraksis et visst antall dager; som ei tradisjonell ”arbeidsuke”, et git antall dager
yrkespraksis over en git periode m.m.
• Elevene velger mellom PRYO, elevbedrif og realfaglig fordypning i utprøvingsperioden
Kvalitet
Det bør legges opp tl for- og eterarbeid i PRYO for best mulig å ivareta formålene med læreplanen, jfr.
konkrete tltak i den lokale læreplanen. Det bør være sammenheng mellom elevens karriereplan og arbeidsst-
ed under PRYO. For en del elever kan dete være vanskelig å realisere. For disse siste elevene vil PRYO likev-
el bidra tl nytge erfaringer verdifull kunnskap om arbeids- og næringsliv. Partnerskapsavtaler med lokalt
næringsliv vil kunne bidra tl praksisplasser for verdifull utprøving og praksis.