Page 9 - Karriere Troms

Basic HTML Version

Utprøving av utdanningsprogram i Troms
Utprøving av utdanningsprogram gjennomføres som et samarbeid mel-
lom grunnskole og videregående skole, og har fram tl nå ofest foregåt
i videregående skole. Gjeldende ordning er 2 + 2 dager i 9. og 10. klasse.
Utprøving i videregående skole vil fortsat være hovedmodellen, men
utprøving av utdanningsprogram har også i seg potensial for større
feksibilitet. Det er ikke git at denne utprøvinga – for alle elever – må
foregå i videregående skole. Det er snarere en styrke for faget at utprøv-
inga blir mest mulig feksibel og tlpasset den enkelte elevs behov.
Andre modeller for hele eller deler av utprøvinga:
• Utprøving i bedrif og ofentlig sektor
• Realfaglig fordypning i videregående skole
• Utprøving i UH-sektoren
• UE-program/NHO-program
Lokale utdanningsmesser
Messene i fylket arrangeres av de videregående skoler, kommuner og
opplæringskontorer og andre i samarbeid. Hensikten med messene er å gi inspirasjon tl egen utdanning og
økt kjennskap tl videregående opplæring og yrke. Ordninga med den lokale utdanningsmessa bør oppret-
holdes og være et fast og obligatorisk element av utdanningsvalg. Det vil være hensiktsmessig at den er et
fast tltak i både 9. og 10. klasse.
Messa bør legges tl oktober/primo november; i god td før søkning tl videregående opplæring i 10. klasse.
Nettverk og samarbeidspartnere
Troms fylkeskommune – videregående opplæring
Videregående opplæringen bygger på grunnskoleopplæringen og fører fram tl studie- eller yrkeskompetanse.
Strukturen for videregående opplæringer er vanligvis 3 år i skole eller 2 år i skole og 2 år i bedrif.
Troms fylkeskommune arbeider for at regionen skal være et atraktvt og godt sted å bo, arbeide og leve
i, og at den skal være et trivelig og spennende reisemål. Økt verdiskaping og bærekrafig utvikling er nøk-
kelord i denne sammenheng. Troms fylkeskommune vil bidra tl at elever fra grunnskolen får god innsikt i
videregående opplæring og et bedre grunnlag for trefsikre og kunnskapsbaserte utdannings- og yrkesvalg.
Lokale utdanningsmesser som arrangeres av de videregående skolene og opplæringskontorene skal øke inter-
essen og gi inspirasjon tl riktg utdannings- og yrkesvalg.
Prosjekt tl fordypning er faget i videregående opplæring der elevene på yrkesfaglige utdanningsprogram
skal få anledning tl å skafe seg erfaring med aktuelle lærefag. I samarbeid med næringslivet kan elevene
få fordype seg i kompetansemålene på Vg3 og skafe seg erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter
som er spesielt for og karakteriserer aktuelle yrker. Et samarbeid mellom skole og næringsliv som bygger på